Me kann och met enem Rievkohche Wind maache! – Rheinische Redensart

F-0342 – Me kann och met enem Rievkohche Wind maache – Rheinische Redewendung